مؤلف - Marta Strinati

Marta StrinatiGiornalista professionista dal gennaio 1995, ha lavorato per quotidiani (Il Messaggero, Paese Sera, La Stampa) e periodici (NumeroUno, Il Salvagente). Autrice di inchieste giornalistiche sul food, ha pubblicato il volume "Leggere le etichette per sapere cosa mangiamo".

آسف، لا توجد وظائف الاطلاع على هذه الصفحة. لا تتردد في الاتصال بمسؤول الموقع فيما يتعلق بهذه المسألة.